Minecraft Server
Owner PontoZero
Status ONLINE
IP redegamesnetwork.aternos.me
Players 0/0
Score 0.00
Favourites 0
Votes 1
Version §4● Offline
Uptime 100%
Last Ping 17 minutes ago
Country  Brazil
Tags KitPvP
Minecraft Server

Server de KitPvP aberto para testes!